Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
CESURBEND MAKİNA YED.PARÇ.İTH.İHR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum ve çalışanların kişisel verilerinin korunması konularında büyük hassasiyet gösteriyoruz.
Sizden elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde ve faaliyetlerimizin yasalara uygun bir şekilde sürmesi için gerektirdiği çerçevede,

  • Her bir verinin işlenmesini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Tarafımıza ve/veya temsilcimize bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan idari kurumlar ile paylaşılacağını ve Şirketinin işinin, meşru menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını ve yalnızcaKVKK'da izin verilen şekillerde işlenebileceğinibildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Şirket, çalışanlara ilişkin, çalışanlar tarafından bizzat sağlanan aşağıdaki kişisel verileriişleyebilmektedir:


Kimlik Verisi

Ad, soyad, doğum tarihi, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı, nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi

Sağlık Verileri

sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer filmi

Sabıka ve ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

Adli sicil kaydı

Hukuki İşlem

Taraf olunan dava ve icra takip ve yasal süreçlere ilişkin bilgiler

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, işyeri kamera kayıtları, sosyal medyada yayınlanan görseller

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, imzalı katılım formu,

Aile ve Yakını Verisi

eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası, eş iş, gelir durumu, çocuk okul bilgileri, asgari geçim indirimi için istenen bilgiler

Çalışma Verisi

pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, vardiya onay durumu, seyahat durumu, SGK giriş, döküm ve kayıt bilgileri emekli sandığı, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün,

Lokasyon verisi

Araç konum bilgileri

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Kılık Kıyafet

Şirkette kullanılacak kıyafet için beden ölçüleri, boy, kilo.

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, log kayıtları,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Hukuki Sebepler
Çalışanların kişisel verileri  (a) öncelikle ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, c) İş sözleşmesinin kurulması ve iş sözleşmesinin ifası için doğrudan doğruya çalışana ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, d) Şirketin iş, sosyal güvenlik, vergi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirkete uygulanan mevzuatta tanımlanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Çalışanın ve işverenin iş sözleşmesinden doğan haklarının tesisi, kullanması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması f) Çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle ve g) bunların yanında çalışanın açık rızasının bulunduğu hallerde işlenmektedir.
Yöntem
Kişisel verileriniz iş başvurunuz ve çalışma süreniz boyunca yazılı, sözlü veya elektronik ortamda bize sunduğunuz formlar, bilgiler, belgeler, beyanlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri Grupları Temelinde Amaçlar ve Aktarım
Kimlik, iletişim, özel nitelikli kişisel veri, eğitim verisi, çalışma verisi, izin verisi, aile ve yakını verisi; özlük dosyanızın oluşturulması, iş akdinizin ifası, iş mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işlenmektedir. Bu bilgiler ve finansal veriler, tarafınıza yapılan ücret ve sair ödemelerin yapılması ve hesaplanması için de işlenmektedir. Tarafınıza yapılacak ücret ödemelerinin hesaplanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak kaydıyla bu bilgiler muhasebe şirketi ve banka ile paylaşılmaktadır. Sosyal güvenlik ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin öngördüğü ölçüde, idare tarafından talep edilen bilgiler yetkili idare ile paylaşılmaktadır.
Eğitim verisi, çalışan performans ve kariyer gelişim verisi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Yetkili idare tarafından talep edilmesi halinde bu bilgiler yetkili idare ile paylaşılabilir.
İşyerimiz kamera ile izlenmekte olup görüntü kayıtlarınız fiziksel güvenlik sağlanması, giriş çıkış kaydının tutulması, Şirketin gizli bilgi ve işlediği kişisel bilgileri koruması amacıyla kamera ile kaydedilmektedir. Bu kayıtlar, suç/ kabahat teşkil eden bir eylem veya kanunlara aykırı bir eylem söz konusu olmadığı takdirde üçüncü kişilere iletilmemektedir. Böyle bir durum halinde Şirket bu kayıtları yetkili makamlar ve avukatları ile paylaşabilir.
Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya interneteerişim loglarınız, giriş çıkışlarınız, Şirket gizli bilgileri ve Şirket tarafından saklanan kişisel verilerin korunması gibi genel veri güvenliğinin korunması amaçlarıyla tespit edilmektedir.
Şirketin iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, ve lojistik faaliyetleri için  size tedarik edilen aracın lokasyon bilgisini Şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.
Giysi beden numaranızı, faaliyetlerin yürütülmesi için özel giysilerin hazırlanması alınması için sizin rızanız ile bize vermeniz sonucunda topluyoruz. Bu bilgileri giysi tedarikçilerimiz ile paylaşıyoruz.
Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle, iş yeri hekimimiz ve insan kaynakları departmanımız aracılığıyla,  sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla topluyoruz. Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile yasal yükümlülükler çerçevesindepaylaşabiliyoruz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla hukuki bilgilerinizi işleyebiliyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan veya çalışan adayı veya stajyer yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin Yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim veya soruşturma  istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi  ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,  lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ücret politikasının yürütülmesi, Şirketin veri sorumlusu olarak  operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişilere kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bakanlıklar, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile yasal yükümlülükler ve meşru menfaatler gerektirmesi halinde mahkemeler, arabulucu, ve sair hukuki ihtilaflarda yetkili otoriteler ile paylaşılabilir.
Ücretinize ilişkin işlemler,  muhasebe ve finansal faaliyetler için kişisel verilerinizden yalnızca muhasebe ve ödemelerle ilgili olan verileriniz ücret ödemelerineilişkin olarak ilgili banka ile paylaşılmaktadır.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ve savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla verileriniz paylaşılabilir.
HAKLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ


Şirket Adı : CESURBEND MAKİNA YED.PARÇ.İTH.İHR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ

E-posta : info@cesurbend.com